Belisius - advocaten
T 089/50.20.30
F 089/50.20.80
info@belisius.be
Stationlaan 45 - 3740 Bilzen

Erelonen & onkosten

 

Belisius advocatenkantoor werkt aan een ereloontarief, dat in onderling overleg, op voorhand wordt vastgelegd. Volgens de aard, het belang, de complexiteit en het al dan niet dringend karakter van het dossier worden de tarieven overeengekomen zoals onder meer een berekening per uurtarief of naargelang de waarde van het dossier (procentuele vergoeding) of een combinatie van beiden. Het basisuurtarief van Belisius advocaten bedraagt in beginsel 135 EUR per uur. De kosten, uitgezonderd de externe kosten zoals gerechtskosten, kosten gerechtsdeurwaarder (worden rechtstreeks aan cliënt aangerekend), die Belisius advocaten hanteert, zijn de volgende (niet limitatief):

• Aanleg dossier: 75 EUR

• Dactylografie: 11 EUR per pagina

• Fotokopieën: 0,50 EUR/kopie

• Verplaatsingsonkosten: 0,65 EUR/km

• Bijzondere kantoorkosten: worden aangerekend aan werkelijke kostprijs deze kosten zijn o.a. internationale telefoongesprekken, vliegtuigreizen, kosten aangetekende postzendingen,...

 

De kosten en honoraria zijn te verhogen met 21% BTW.

 

Eventueel beschikt u over een verzekeringspolis rechtsbijstand (bijvoorbeeld bij uw BA verzekering voertuigen of uw familiale polis), zodat onze tussenkomst als advocaat door uw verzekeraar betaald zal worden.

 

Een onbetaalde kosten - en ereloonstaat zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrestvoet gelijk aan de intrestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. Protest aangaande een kosten – en ereloonstaat van Belisius advocaten dient uiterlijk binnen 8 dagen, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar gemaakt te worden. Op de bedragen die Belisius advocatenkantoor op haar derdenrekening ontvangt, voor rekening van de cliënt, mag zij de sommen inhouden tot aanzuivering van de onbetaalde kosten-en ereloonstaten, waarvan cliënt in kennis zal worden gesteld. Belisius advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden op te schorten indien de cliënt nalaat de kosten-en ereloonstaat te voldoen, waarbij Belisius advocatenkantoor niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit deze opschorting van werkzaamheden.

 

Dienstenwet – informatieverstrekking

 

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere advocaten binnen het kantoor Belisius advocaten. Alle advocaten zijn advocaat in België, en maken deel uit van de orde van advocaten van de balie Limburg hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Limburg en de Orde van Vlaamse Balies en kunnen worden geraadpleegd op: www.balielimburg.be en www.advocaat.be

 

Het kantoor is gevestigd te B 3740 Bilzen aan de Stationlaan 45 (B) en kan gecontacteerd worden, als volgt: Tel: 0032 (0) 89 502030 - Fax: 0032 (0) 89 502080 - info@belisius.be - www.belisius.be

 

Belisius advocatenkantoor tracht steeds met de grootst mogelijke zorg uw dossiers te behandelen. In dat verband neemt Belisius advocatenkantoor een middelenverbintenis op zich, d.w.z. dat de advocaat zich niet verbindt tot een bepaald resultaat, maar wel tot het leveren van alle mogelijke inspanningen. Eventuele klachten of opmerkingen echter die de kwaliteit van de dienstverlening bij Belisius advocaten kunnen verbeteren, kan u steeds richten aan: info@belisius.be of aan erik.schellingen@belisius.be

 

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is via de orde van advocaten aan de balie Limburg verzekerd bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Waarborg: 2.500.000 EUR per advocaat en per schadegeval.

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits nv - Plantin en Moretuslei 297 - B 2014 Antwerpen

Tel : 0032 (0)3 2175572 - Fax: 0032 (0)3 236 16 80 - www.vanbreda-riskandbenefits.be

 

U kan bij Belisius advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen, bemiddelingen, bijstand bij verhoren (Salduz), vertegenwoordiging en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken en hoven over gans het grondgebied België en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten. De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat van Belisius advocatenkantoor is onderworpen aan Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg.

 

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard waarna het definitief wordt vernietigd.

 

Rekeningnummer – ondernemingsnummer – BTW


BELISIUS advocaten cvba - Stationlaan 45 - B 3740 Bilzen

BTW/KBO: BE 0543598985

Kantoorrekening: BE68 6302 2043 0034 – BE09 0017 1526 6457 – BE88 7390 1712 4541

Derdenrekening: BE54 6302 2506 3297

 

Identificatieplicht

 

Belisius advocatenkantoor valt onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Onze advocaten zijn verplicht hun cliënten te identificeren en stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen als tegenover rechtspersonen en hun vertegenwoordigers.

 

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, hoofd van hun orde van advocaten, behalve indien hun werkzaamheden ertoe strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder van de Balie Limburg die de uiteindelijke beslissing zal nemen of de ontvangen informatie al dan niet gemeld wordt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 

Belisius advocatenkantoor is uiteraard gebonden door het strikte beroepsgeheim dat kleeft aan onze advocaten en dat gewaarborgd is.Privacyverklaring

 

1. Algemeen

 

Belisius Advocaten cvba, met zetel te 3740 Bilzen, Stationlaan 45, verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd als zijnde een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Belisius Advocaten cvba zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als de ‘AVG’ of ‘GDPR’), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving. Huidige Privacy Policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

- Wie verwerkt de persoonsgegevens;

- Welke persoonsgegevens worden verwerkt;

- Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt;

- Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen;

- Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens? 

 

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Belisius Advocaten cvba is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit wil zeggen dat Belisius Advocaten cvba het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. Deze verwerking vindt plaats omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. Onze contactgegevens: Belisius Advocaten CVBA

Stationlaan 45

3740 Bilzen

Ondernemingsnummer: 0543.598.985

Tel: +32 89/50.20.30

Fax: +32 89/50.20.80

www.belisius.be info@belisius.be

 

2.2 Verwerkers

Belisius Advocaten cvba verwerkt uw persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Belisius Advocaten cvba.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

 

Belisius Advocaten cvba zal, in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking, enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald onder punt 4 van deze Privacy Policy. Hieronder vindt u een lijst van persoonsgegevens die mogelijk (gebeurlijk) worden verwerkt:

- Identificatiegegevens;

- Financiële bijzonderheden;

- Persoonlijke kenmerken;

- Opleiding, beroep en betrekking;

- Gerechtelijke gegevens;

- Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan Belisius Advocaten cvba dient te voldoen;

In bepaalde gevallen is het, in het kader van onze dienstverlening, noodzakelijk om gevoelige informatie van onze cliënten of tegenstrevers te verwerken. Gevoelige informatie betreft o.m.:

- Gegevens m.b.t. het strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

- Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Belisius Advocaten cvba verwerkt gevoelige informatie enkel indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan wel de correcte verdediging van de belangen van het cliënteel.

 

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

 

Belisius Advocaten cvba verwerkt uw persoonsgegevens steeds met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor Belisius Advocaten cvba persoonsgegevens verwerkt zijn o.m. de hiernavolgende:

- Om uitvoering te geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (o.m. het verstrekken van juridisch advies en inlichtingen, het afhandelen van betalingen,… );

- Om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven;

- Voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kan verzetten);

- Voor de verbetering van onze diensten;

- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

5. Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen? 

 

Belisius Advocaten cvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze werden verzameld. Daarbij dient Belisius Advocaten cvba rekening te houden met bepaalde wettelijke verplichtingen die haar opleggen hoe lang bepaalde gegevens dienen te worden bewaard. Belisius Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan zeven jaar na het beëindigen van haar dienstverlening voor wat betreft persoonsgegevens m.b.t. ‘cliënteel’, ‘derden’, ‘tegenpartijen’ en ‘adviseurs’, zeven jaar na het beëindigen van overeenkomsten met leveranciers en twee jaar na het laatste contact voor wat betreft prospecten en recruitment.

 

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking? 

 

Ten aanzien van Belisius Advocaten cvba, kan u volgende rechten laten gelden:

6.1 Recht op inzage

U heeft het steeds recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

6.2 Recht op rectificatie

U heeft steeds het recht om verbetering van onjuiste persoonsgegevens te vragen.

6.3 Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te bekomen, in de hierna volgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) die persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen.

6.5 Recht op overdraagbaarheid

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6.6 Recht op intrekking van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

6.7 Recht op verzet marketingdoeleinden

U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

6.8 Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

7. Tot slot

 

Huidige Privacy Policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij substantiële wijzigingen of aanpassingen u steeds duidelijk worden meegedeeld. Wij hebben getracht u middels huidige Privacy Policy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van Belisius Advocaten cvba in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder. Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u een e-mail versturen naar info@belisius.be of een brief naar Belisius Advocaten cvba, t.a.v. de verantwoordelijke privacy, Stationlaan 45, 3740 Bilzen. Wanneer u uw rechten (zie punt 6) uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld te worden van een kopie van u identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.