Belisius - advocaten
T 089/50.20.30
F 089/50.20.80
info@belisius.be
Stationlaan 45 - 3740 Bilzen

Ontdek de rechtsdomeinen waarin wij u adviseren

---------------------------------------------------------------------------------
ONDERNEMINGSRECHT
---------------------------------------------------------------------------------

•   Vennootschappen en verenigingen

•   Aandelenoverdracht

•   Overdracht van de handelszaak

•   Onderneming in moeilijkheden (faillissement, WCO)
•   Handelsagentuur
•   Transportrecht
•   Opstellen en nazicht overeenkomsten

Belisius advocaten beschikt over erkende bemiddelaars!

---------------------------------------------------------------------------------
BOUWRECHT EN ONROEREND GOED

---------------------------------------------------------------------------------

•   Koop en huur

•   Aanneming

•   Appartementsmede-eigendom

•   Burenhinder
   Zakenrecht
   Erfdienstbaarheden
•   Erfpacht & opstal


---------------------------------------------------------------------------------
DEBITEURENBEHEER

---------------------------------------------------------------------------------

•   Invordering facturen

•   Beslag

---------------------------------------------------------------------------------
STRAFRECHT
---------------------------------------------------------------------------------

•   Bijstand verhoor verdachte i.k.v. Salduz-wetgeving

•   Opvolgen strafonderzoek
•   Procedure politierechtbank
     - Verkeersovertredingen
     - Materiële en/of lichamelijke schadevergoeding
       n.a.v. verkeersongeval

•   Procedure correctionele rechtbank
•   Procedure Hof van Assisen
•   Bijstand van lokale en federale politieambtenaren en politiezones

---------------------------------------------------------------------------------
MEDISCH RECHT
---------------------------------------------------------------------------------

•   Bijstand bij vorderingen uit medische aansprakelijkheid
•   Patiëntenrechten
•   Beroepsuitoefening arts

---------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIEF RECHT

---------------------------------------------------------------------------------

•   Overheidsopdrachten

•   Omgevingsrecht (stedenbouw & milieu)

•   Onteigeningen
•   Ambtenarenzaken

•   onderwijsrecht

---------------------------------------------------------------------------------
SOCIAAL RECHT

---------------------------------------------------------------------------------

•   Ontslag

•   Arbeidsovereenkomsten

•   Arbeidsongevallen / beroepsziekten

•   Sociale bijdragen

---------------------------------------------------------------------------------
PERSONEN-, FAMILIE- EN JEUGDRECHT

---------------------------------------------------------------------------------

•   Echtscheidingen
•   Voorlopige maatregelen
•   Afstamming
•   Onderhoudsuitkeringen

•   Erfenissen, schenkingen en testamenten

•   Bescherming minderjarigen
•   Voorlopige bewindvoering


---------------------------------------------------------------------------------
AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT
---------------------------------------------------------------------------------

•   Bijstand bij aansprakelijkheidsvorderingen uit onrechtmatige daad

•   Bijstand bij geschillen met verzekeringsmaatschappijen